Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), chcemy poinformować, że wprowadziliśmy pewne zmiany w naszej Polityce Prywatności.

Skąd mamy Twoje dane i kto jest ich administratorem?
Administratorem Twoich danych jest Stowarzyszenie Piłkarskie „ CLEAREX SPORT”, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 113. Dane które przetwarzamy, zostały nam przez Ciebie przekazane podczas Twojej aktywności na naszej stronie www (wypełnienie formularzy kontaktowych na stronie www.clearex-chorzow.pl) podczas wysyłania do nas wiadomości prywatnych za pośrednictwem portalu Facebook oraz w wyniku bezpośrednich kontaktów biznesowych (e-mail, rozmowa telefoniczna, spotkania na targach).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Podstawowym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy oraz obsługa składanych przez Ciebie zamówień. Dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Ponadto, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia Piłkarskiego „ CLEAREX SPORT”., przetwarzamy Twoje dane w poniższych celach:
• prowadzenia dozwolonych przez Ciebie, naszych działań marketingowych, polegających na kontaktowaniu się z Tobą, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail czy telefon;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Działowi Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy;
• dla celów archiwizacyjnych, przez określony przepisami czas, w celu zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz odwołać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres: futsal@clearex.com.pl lub wysyłając stosowne oświadczenie pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Piłkarskie „ CLEAREX SPORT”, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 113.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?
Zapewniamy realizację Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), czyli prawa dostępu, sprostowania, i usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, oraz prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć do nas wniosek w zakresie uprawnień dotyczących danych osobowych o:
• sprostowanie (poprawienie danych)
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub zamieszczonych w naszych serwisach internetowych;
• ograniczenie przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie od złożonego wniosku);
• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz kopię danych);
• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Stosowny wniosek można złożyć na: futsal@clearex.com.pl lub wysłać na adres pocztowy: Stowarzyszenie Piłkarskie „ CLEAREX SPORT”, z siedzibą w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 113. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji, które pozwolą uwierzytelnić nam wnioskodawcę.
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystania przez nas Twoich danych oraz celu ich przetwarzania.
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś;
Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 r.

Komu udostępniamy Twoje dane?
1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczących w wykonywaniu naszych czynności:
• obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
• podwykonawcom wspierających nas np. wykonaniu złożonego przez Ciebie zamówienia;
• podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, marketingowe, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
2. Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Twoją rzecz;
• podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
• podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych z Twojej strony

Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Przetwarzanie danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu internetowego.
Administrator może przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych, w tym do marketingu bezpośredniego, o ile wyrazi on na to odrębną zgodę.
Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, przeniesienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa.
Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora.
Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.